Disclaimer

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website http://www.feebel.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto's .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle informatie verstrekt op http://www.feebel.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten(zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,...), Copyright © 2024 F.E.E. vzw Alle rechten voorbehouden.
 • De gebruikers van de website http://www.feebel.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van F.E.E. vzw en zijn respectievelijke content providers.
 • De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van F.E.E. vzw.
 • Sommige namen, tekens, merken of logo's die op de website http://www.feebel.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van http://www.feebel.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

ARTIKEL 5: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

http://www.feebel.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan http://www.feebel.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op http://www.feebel.be , ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • de goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door http://www.feebel.be of van haar content providers;
 • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website http://www.feebel.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan F.E.E. vzw niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via http://www.feebel.be of haar content providers;
 • de storingen, fouten of onderbrekingen in de electronische publicaties van http://www.feebel.be en in deze van haar content providers;
 • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op http://www.feebel.be of haar content providers.

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe http://www.feebel.be kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website http://www.feebel.be niet te gebruiken.

ARTIKEL 6: HYPERLINKS

http://www.feebel.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan http://www.feebel.be. http://www.feebel.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

ARTIKEL 7: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website http://www.feebel.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • alle intellectuele rechten, zowel deze van F.E.E. vzw als deze van derden, te respecteren;
 • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;
 • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;
 • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van http://www.feebel.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • geen nationale of internationale wetten te schenden.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN DE TOEGANG

http://www.feebel.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte http://www.feebel.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

http://www.feebel.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 10: CONTACT

U kan ons contacteren op info@feebel.be.

ARTIKEL 11: PRIVACY

Meer informatie in onze privacyverklaring

ARTIKEL 12: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

Verklaring over cookies