Heeft uw werknemer nog vakantiedagen 2021 over?

28/10/2021

Heeft uw werknemer nog vakantiedagen 2021 over? Laat ze deze opnemen voor het einde van het kalenderjaar!

 

Inleiding

Het einde van het jaar komt er snel aan. Maar net zoals in 2020 gelet op de COVID-19 pandemie, werden een reeks werkgevers getroffen door tijdelijke werkloosheid of waarbij de werknemers hun niet geneigd waren vakantiedagen op te nemen gelet op het (verplichte) telewerken, de beperkte mogelijkheden om naar het buitenland te reizen zetten, sluiting van sommige winkels, etc.  

Wat nu met de nog op te nemen vakantiedagen? 

Informeer uw werknemers dat ze hun wettelijke vakantie voor 31 december moeten opnemen

Indien uw werknemer nog vakantiedagen heeft openstaan, raden wij u aan uw werknemers zo snel mogelijk te informeren dat ze hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen.

Volgens de vakantiereglementering moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen immers opnemen binnen de twaalf maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. De werknemer moet zijn of haar wettelijke vakantie dus opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen in principe dus niet worden overgeheveld naar het volgende jaar.

Sancties?

Aangezien de jaarlijkse vakantie van de werknemer als een recht wordt beschouwd, kan hij hier in geen geval afstand van doen.

Concreet betekent dit dat een werknemer zijn vakantiedagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar moet opnemen. Gebeurt dit niet, dan kan u, als werkgever, een strafrechtelijke of een administratieve boete oplopen.

De werkgever die heeft nagelaten om de wettelijke vakantie binnen de voorgeschreven termijn toe te staan, riskeert een sanctie van niveau 2, zijnde:

  • Een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro
  • Of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro

Deze boete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Quid tijdelijke werkloosheid?

Tijdens de COVID-19 pandemie werden veel werknemers op tijdelijke werkloosheid gesteld waardoor zij hun vakantiedagen niet hebben kunnen opnemen. Geldt er voor hen een uitzondering?

Neen, er is geen uitzondering voorzien voor werknemers in tijdelijke werkloosheid. Hoewel een werknemer niet eerst zijn vakantiedagen moet opnemen vooraleer op tijdelijke werkloosheid te worden gesteld, dient hij wel zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen gedurende het vakantiejaar. Met andere woorden ten laatste tegen 31 december dienen de vakantiedagen te zijn opgenomen.

Als de vakantiedagen niet worden opgenomen, worden er geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toegekend voor de nog resterende vakantiedagen. De werkloosheidsreglementering voorziet immers dat een werknemer geen recht heeft op een vergoeding voor de dagen waarop hij recht heeft op loon (in dit geval vakantiegeld).

 

Onmogelijkheid tot opname van de vakantiedagen?

Er kan maar in één geval afgeweken worden van het principiële verbod op overdracht van vakantiedagen, namelijk indien de werknemer in de onmogelijkheid verkeert zijn vakantiedagen vóór 31 december op te nemen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is. Een overvolle aganda is daarentegen geen geval dat het gebruik van deze uitzondering rechtvaardigt.

Ingeval de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, voorziet de wetgeving dat de werkgever aan de bediende zijn vakantiegeld moet betalen ten laatste op 31 december, ongeacht of de hoofdvakantie al dan niet opgenomen werd.

Wat de arbeider betreft dient er geen vakantiegeld uitbetaald te worden, aangezien deze reeds betaald werd in de loop van de maanden april-mei.

Advies !

Teneinde te bewijzen dat u als werkgever er alles toe in staat heeft gesteld de werknemers de mogelijkheid te bieden het saldo van hun vakantiedagen op te nemen voor het einde van het jaar, raden wij aan minstens een personeelsnota te verspreiden waarin u aan uw werknemers vraagt hun openstaande vakantiedagen op te nemen. 

Wij raden eveneens aan te werken met een planningsagenda waarbij elke werknemer minstens in de loop van de eerste helft van het jaar zijn of haar vakantie dient aan te geven zodat u als werkgever niet voor verrassingen komt te staan tegen het einde van het jaar.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen hieromtrent heeft.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies