Coronavirus : FACQ steunmaatregelen Vlaams Gewest

23/03/2020

Fiscale steunmaatregelen - Betalingsplan BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

Wat?

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Hoe?

Tot en met 30 juni 2020 kan men een aanvraag indienen en wordt men vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Men moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus.

Bron

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Minnelijk afbetalingsplan sociale schulden

Men voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met de onderneming de afbetalingstermijn bepalen.

Bron

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen – verhoging bedrag

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt u, ongeacht uw gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van uw gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2020 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Bron

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

Corona hinder premie (Vlaams Gewest)

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten.

Bron

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Aanmoedigingspremie (Vlaams Gewest)

Werkt u in de privésector of de socialprofitsector? En neemt u tijdskrediet of een van de thematische verloven:

  • ouderschapsverlof
  • verlof voor medische bijstand
  • palliatief verlof?

Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen.

Voormelde aanmoediginspremie is door de Vlaamse overheid uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is.

Bron

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies